Jianghua Zhou

PhD Candidate
Tsinghua University
School of Economics and Management
Tsinghua University Zijing Building 628A
Beijing China
100084