Olav Kårstad

Senior Advisor
StatoilHydro
Serviceboks
Trondheim Norway
N-7005